Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı bulunan Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (“Dernek”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri Dernek’e yöneltmek istediğiniz soru, talep ve görüşleriniz için internet sitemizde yer alan iletişim formunun doldurulması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizde yer alan “İletişim” bölümü üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin isim-soy isim ve e-posta iletisi kapsamındaki kişisel verileri işlenmektedir.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İletişim Formu’nun doldurulması akabinde kişisel verileriniz soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde veya yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanması zorunlu olunan durumlarda, Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Dernek kişisel verilerinizi, talebin gereğinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu hallerde, yasal mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurumlar ve kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Dernek tarafından, kanunlarda açıkça öngörülmesi, Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; web sitesi üzerindeki İletişim Formu ile elektronik olarak toplanmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Veri sorumlusu olarak bizden, kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereği,

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, info@platform24.org adresine elektronik posta ile ya da Dernek’in Asmalımescit Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, No:1 Kat: 3 Şişhane / Beyoğlu İSTANBUL adresinde bulunan adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

CHECBOX İÇİN METİN:

“Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği tarafından açıklanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum; veri sorumlusunun kimliğine, kişisel verilerimin hangi amaçlar dahilinde işlendiğine, kişisel verilerimin hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceğine, kişisel verilerimin toplama yöntemlerine ve hukuki sebeplerine ve Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak kuşkuya yer bırakmaksızın açıkça aydınlatıldım.”