E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı bulunan Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (“Dernek”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Aşağıda yer verilen kişisel verilerinizi her koşulda;

● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
● Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak;
● Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için;
● İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde;
● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Saklama Süresi
Bülten aboneliği sırasında tarafımıza ilettiğiniz e-mail adresinden ibaret olan kişisel verileriniz, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda e-bülten, etkinlik daveti, basılı ya da diğer yayınlara ilişkin bildirim ve gönderim yapmak maksadıyla işlenecektir. Aboneliğiniz süresince saklanacak bu verileriniz, abonelikten çıkmanız halinde imha edilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yalnızca kullanmış olduğumuz web sitesi sunucularının yurt dışında olması nedeniyle iş süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak açık rızanız doğrultusunda yurt dışındaki sunuculara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda açık rızanız doğrultusunda; elektronik kayıt formu vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Veri sorumlusu olarak bizden, kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereği,

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, info@platform24.org adresine elektronik posta ile ya da Derneğin Asmalımescit Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, No:1 Kat: 3 Şişhane / Beyoğlu İSTANBUL adresinde bulunan adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.